Personlige reflektioner over begrebet samarbejde Udskriv
Torsdag, 17 Januar 2013 11:50

Personlige refleksioner over
Fnidder i den engelske FJD-lejr m.m.
- et personligt notat

Baggrund

Flere venner og bekendte har på baggrund af de mange historier, der pt. florerer især i det jyske vedrørende et mistillidsvotum fra de øvrige engelske klubber i forhold til at samarbejde med mig, opfordret mig til at give en personlig orientering om baggrund og sagsforløb.

Da rygterne nu også går på Facebook med ”morsomme” kommentarer om bretonfolket, bestyrelsen og min person, og hvor meldingerne kun kan bygge på information fra de øvrige formænd, har jeg helt ekstraordinært valgt at udarbejde dette personlige notat.

Omdrejningspunktet for kritikken er ordet samarbejde. Eller DBK´s manglende vilje til at samarbejde med de øvrige engelske klubber. Noter ordet samarbejde – det er yderst vigtigt. Medlemmer i DBK er på rygtebasis igennem flere år blevet præsenteret for, at DBK ikke vil samarbejde. Derfor er udfordringen ganske præcist, her at mane dette til jorden, og samtidig forsøge at sætte i perspektiv, hvorfor der går så mange rygter. Hvad er formålet?

Jeg står fuldt og helt inde for indholdet i notatet, hvilket også medfører, at alle, der eventuelt kommer i nærheden af dette notat, er velkommen til at efterprøve de forskellige udsagn. Er der uklarheder, kan jeg altid kontaktes.

Notatet er omfattende, og indeholder oplysninger, som nok ikke tidligere har været kendt og drøftet i den brede offentlighed. Det historiske billede er dog en del af historien, især i forhold til den nuværende situation.

Notatet er personligt, og er på ingen måde er afstemt med bestyrelsesmedlemmer i DBK.

Hvad handler det om – altså her og nu ?

DGSK, DPK, DISK og ESK har med Anton Dahl (AD) i spidsen over for DBK´s bestyrelse (og i FJD-sammenhæng) ultimo november 2012 udtrykt mistillid til min person. Mistillidsvotummet tager udgangspunkt i, at jeg personligt i 2010/11 har tilkendegivet, at jeg gerne stillede op til valg i december 2012 til DKK´s bestyrelse, som repræsentant for jagthundene, og at jeg i september 2012 arbejdede for at finde personlige stillere til denne post.

Mistillidsvotummet, som politisk begreb, dækker efter min bedste opfattelse over to ting. Først og fremmest har AD udstillet sig selv og de øvrige engelske formænd i forbindelse med (manglende) opstilling af en kandidat til DKK´s bestyrelse. Her er Dansk Breton Klubs bestyrelse blevet direkte fravalgt, nedprioriteret og forsøgt manipuleret med, og endelig har AD på en yderst kluntet måde forsøgt at tage den kontinentale lejr som gidsler, i hans forsøg at undgå mit personlige kandidatur og trylle en kandidat frem i sidste øjeblik. Det har toneangivende folk (undskyld udtrykket) i den kontinentale lejr noteret.

Valg til DKK er omtalt i et selvstændigt afsnit i notatet. Selve valget til DKK er nok det mindste problem for de engelske formænd, da DKK i dagligdagen langt hen ad vejen anses for en uinteressant organisation. Men, ”sagen” bruges til igen at forsøge at sætte Dansk Breton Klub (og nu undertegnede) ud på sidelinjen, da klubben og jeg vedvarende har fastholdt, at alle skal følge formelle spilleregler i FJD og for den sags skyld i DJU. Dette er en officiel afstemt politik i DBK, og kan kun gavne samarbejde i et fællesskab!

Der er nu i november af AD fremlagt 3 forslag til drøftelse i FJD Engelske. Her opfattes jeg som en bremse, da jeg – som forventet - har fastholdt, at disse forslag skal behandles på behørig vis. Det havde nok passet flertallet (i form af personer), at man havde klappet kage, og dernæst straks fremsendt de pågældende forslag direkte til DJU som regelændringer til Fælles Markprøve Regler (FMR) for de engelske racer. Forslagene er omtalt i et selvstændigt afsnit.

Ved at isolere DBK/undertegnede eller forsøge at fremprovokere en ny DBK-repræsentant i FJD-sammenhæng tror man formentlig, at man kan få frit spil til at fremme egne interesser i markprøvesporten og forstærke selvstændigheden for sportsfolket, som helt åbenbart sidder på de ordførende poster i de andre klubber.

Valg til DKK – den meget korte version

Først skal det pointeres, at jeg er medlem af DKK, og at valg til DKK´s bestyrelse er et anliggende for DKK´s medlemmer. FJD eller andre organisationer er ikke skrevet ind i vedtægterne. Valg og repræsentation tager udgangspunkt i DKK´s konstruktion, således at pladserne fordeles mellem racerne, og hvor jagthundene (i bred forstand) har 3 racerepræsentanter.

Firkantet formuleret, så er opstillingen en privat sag og ret. At finde en eventuel kandidat med base i FJD er en sag for klubberne. Det, der forbinder de to ting i denne sag, er min accept af at trække mig tilbage, såfremt en kandidat blev fundet – med DBK som en del af denne indstilling!

FJD har i mange år ved udsigten til kampvalg bakket op om særlige kandidater, og kandidaterne er blevet promoveret i fx Jagthunden, således at specialklubbernes medlemmer, som også er medlem af DKK, er blevet opfordret til at stemme på lige netop en stående hunde-mand. Helt almindelige demokratiske spilleregler.

Der har inden for de sidste par år i FJD-regi været rejst en kraftig negativ kritik af DKK´s bestyrelse i forbindelse med det nye udstillingsreglement og sidst retningslinjer for avl, som blev konverteret til regler. I den anledning oplyste jeg, at jeg personligt gerne stillede mig til rådighed, når én af de to nuværende medlemmer med base i FJD skulle udskiftes. Det er minimum 1 ½ år siden.

Da tonen skærpes blandt de engelske formænd, meddeles det, at man ikke kan bakke min person op. Fair nok. Det fortæller man i øvrigt vidt og bredt. På et bestyrelsesmøde i DBK opfordres jeg til ikke at stille mig til disposition – af hensyn til borgfreden. Aftalen bliver, at jeg trækker min interesse for posten tilbage, såfremt klubberne i fællesskab kan finde gode emner til denne post. Jeg er altså ikke en DBK-kandidat! Dette har DBK´s næstformand også præciseret.

Man (FJD engelske m.fl.) har haft 1 ½ år til at få en kandidat på plads, og for en god ordens skyld skal det nævnes, at det i minimum et års tid har været almen kendt, at Finn MJ har været på vej ud af DKK´s bestyrelse.

Jeg skal her huske at fremhæve, at Finn MJ igennem mange år har gjort et fantastisk stort stykke arbejde for de stående jagthunde i DKK. Det er især på prøvefronten med brugsklasser og forårsvinderklasser, og endelig har Finn entusiastisk arbejdet på at få gennemført det nye web-prøvesystem, som ikke har været helt billigt.

Da opstillingstiden nærmede sig kunne jeg konstatere, at der fortsat ikke var bragt personer i forslag. Jeg var blevet orienteret om, at DPK´s formand i forsommeren havde forespurgt derbyudvalgets sekretær på et derbyudvalgsmøde. Han takkede nej. I øvrigt et godt bud.

Den 11. september – 12 dage efter at man sidst havde været samlet i FJD - udsendte jeg helt åbenlyst en e-mail til ca. 20 mennesker med både engelsk og kontinental bagrund, hvor jeg forespurgte, om de ville være stillere for min person. Denne e-mail er medtaget som bilag til dette notat. Jeg fik i øvrigt kun positive reaktioner på e-mailen. Næste møde i FJD var planlagt til den 14. november – 13 dage efter fristens udløb for opstilling.

Dernæst dukker der et brev op fra formandskabet i FJD, hvor de bringer en ”engelsk” person i spil. Det skal blot konstateres, at man ikke har inddraget DBK´s bestyrelse eller repræsentanter fra denne, og i øvrigt må man undres over, at det er formandskabet, der sender dette forslag frem. Behandlingen af DBK´s bestyrelse er efter min mening dybt kritisabelt.

Det skal ingen hemmelighed være, at DBK´s daværende næstformand og jeg her ikke kan blive enig om, hvorledes situationen skal tackles. Vores respektive indfaldsvinkler er vidt forskellige, hvor jeg fra dag et fokuserer på hele samarbejdsdelen, og hvor andre kun fokuserer på valget til DKK og den ”mærkelige” stemning omkring DBK.

Afslutningsvis skal det blot oplyses, at jeg på intet tidspunkt har været opstillet til bestyrelsen i DKK. Jeg er bragt i forslag af én af mine ønskede stillere, blevet kontaktet af DKK, og har vendt tommelen nedad af hensyn til borgfreden, da nu en anden person var stillet op. Hermed blev den i FJD drøftede kandidat valgt uden modkandidat.

Denne sag ville ikke have eksisteret, hvis de kritiske engelske formænd havde gjort deres hjemmearbejde ordentligt og seriøst havde arbejdet for at finde en fælles kandidat i god tid, og dermed sikret en fornuftig sagsbehandling bestyrelserne imellem. Når man føler, at man har retten til at fravælge det der er, har man også pligten til at tage teten!

De tre forslag fremsat til behandling den 14. november

Der er efter et par års tilløb nu direkte fremsat forslag til behandling i den engelske gruppe, at

-Udtagelsesreglerne til DM ændres, således specialklubbernes efterårsvinderklasse fordelingsmæssigt sidestilles med fællesvinderklasser. Dette princip gælder for det senere opfundne forårsmesterskab, som suverænt henhører under DKK (ikke medtaget i FMR og ej omfattet af disse regler). Forslaget er ikke motiveret.
-Åbne op for at udenlandske hundeførere kan kvalificere sig til DM. Udenlandske førere kan i dag deltage på specialklubbernes VK og fælles vinderklasse, og kan således placeres, men kan p.g.a. nationalitet ikke deltage på DM.
-Åbne op for deltagelse på hinandens (specialklubbernes) vinderklasse.

Jeg går ud fra, at forslagene kommer til høring på DBK´s generalforsamling, og at bestyrelsen i den forbindelse kommer med en indstilling.

Jeg meddelte (afstemt med DBK´s bestyrelse), at forslagene er så principielle, at de skal til høring i klubberne/medlemsmøder/generalforsamling og i øvrigt behandles i h.t. vedtægterne. De øvrige 4 formænd meddelte på mødet, at de kan støtte de to første forslag direkte. Men, de mente nu nok, at det var klogt at vende den sidste med deres medlemmer.

Man vil nu afvente generalforsamlingerne i foråret. Dette og ovenstående fremgår pt. af det udsendte udkast til referat.

På DJU´s hjemmeside i referatet af møde den 12. oktober 2012 pkt. 4.5 kan det konstateres, at AD allerede har bragt det første forslag i spil i denne sammenhæng, idet der står:

AD fremlagde et forslag til en ny fordeling af startende hunde på DM, hvor specialklubbernes vinderprøver sidestilles med organisationernes vinderprøver. AD bad den øvrige bestyrelse overveje, om ikke tiden er moden til en ny fordelingsnøgle. Forslaget vil blive sendt til behandling i organisationerne og specialklubberne, så det kan behandles på det næste bestyrelsesmøde.

Personligt tvivler jeg på, at man kan nå at behandle forslaget inden den 1. februar. Jeg har for nuværende konstateret, at det fx ikke var på dagsordenen på de kontinentales gruppemøde den 14. november 2012. Det forstår jeg i øvrigt slet ikke !

En lille bitte historik

Det ikke er første gang, at DGSK, ESK og DPK´s formænd ønsker at bestemme, hvem der skal være formand i DBK. Sidst var i 2009, hvor den daværende formand i DBK var jaget vildt. Det medførte, at DBK justerede sin repræsentation i FJD – skal vi nu gøre det igen? Poul blev i 2010 udpeget til formand for DJU med base i Danmarks Jægerforbund.

I forholdet til bretons tilhørsforhold blandt de engelske racer i Danmark, er der fortsat personer fra de andre racer, som har svært ved at acceptere dette. Jeg skal her ikke undlade at konstatere, at antallet af kvalitetsprøver på Sjælland vil falde drastisk, såfremt bretons ikke var en del af denne gruppe ! Nu har vi heldigvis et rigtig godt sammenhold på Sjælland – uanset racetilhørsforhold.

Samarbejde på mange praktiske fronter

Her følger en kort oversigt i ikke prioriteret rækkefølge over samarbejdsprojekter inden for FJD engelske (og FJD Fælles), hvor DBK har været med helt fremme i skoene.

Markedsføringsudvalg o.l. – engelske

Udvalget har primært haft base i Jylland. DBK har bakket op om dette. Det første store arrangement var deltagelse i Jagtmessen på Frijsenborg i 2010. Her deltog flere bretonfolk, og bl.a. daværende bestyrelsesmedlem Allan Folmer Hansen udførte et stort arbejde.

Stafetten er gået videre til Peer Bæch-Laursen. Peer har bl.a. sikret, at DBK har haft aktive folk med til afvikling af den delvise private Nytårsfestival, hvor DBK´s medlemmer i lighed med FJD-udstillingerne har mødt talstærkt op.

I 2012 deltog gruppen og vist nok FJD-kontinentale på Jagtudstillingen i Odense. Her har DBK i mange år ved Pernille Hansen og sidst Torben Andreasen med succes varetaget en DBK-stand. Alligevel bakkede DBK op om en fælles stand. Torben Andreasen er i øvrigt blevet ansvarlig for FJD Udstillingen.

DISK har forbeholdt sig ret til at droppe det engelske markedsføringsudvalg. Peer har på DBK´s vegne meddelt, at klubbens deltagelse er afhængig af, at alle engelske klubber bakker op og deltager!

FJD´ s indsats for agerhønen o.a. er også støttet af bretonfolk, og undertegnede har på foranledning af Flemming Østergaard bl.a. medvirket til at afvikle møder/skuer på Sjælland med bistand fra bretonfolk.

Hubertusprøver og nyjægermatch – et kort oprids

DBK har gennem rigtig mange år afholdt sin egen Hubertus-prøve. For 5-6 år siden forsøgte de engelske racer at koble sig på og slutte med et fælles DM i Hubertus. Dette med inspiration i DBK´ s regler. Desværre havde de øvrige specialklubbers udtagelsesprøver ikke den store søgning. Derfor besluttede alle 5 klubber i fællesskab, at de 4 ”gamle” klubber i 2011 forsøgsvis skulle afholde 2 fælles udtagelsesprøver – øst og vest. Hermed sikrede man forhåbentligt et fornuftigt deltagerantal på de 2 prøver (mod tidligere 4 prøver). DBK v. undertegnede var arrangør, prøveleder og dommer af de øvrige 4 klubbers øst-prøve. En superdag ved Sakskøbing.

Selv om der ikke var fuldt hus på øst-prøven i 2011, besluttede klubberne med udgangspunkt i et yderst vellykket DM i 2011 på Gl. Toftesgaard at prøve ideen af igen i 2012. Jeg har her overdraget mine kontakter til årets prøveleder af øst-prøven og bistået ham med råd og vejledning.

I forbindelse med afviklingen af DM i 2012 mødte repræsentanterne for DISK ikke op. DGSK, DISK og DPK har i november 2012 indstillet til, at prøverne stoppes, da denne praktiske jagtprøve åbenbart ikke nyder fremme blandt klubbernes medlemmer.

DBK har bl.a. på mit initiativ i 2011 igangsat events for nyjægere, hvor de tilbydes en jagtdag med stående hund. I 2012 blev de øvrige engelske klubber tilbudt at deltage som officielle arrangører. De to arrangementer i 2012 har været åbne for alle hundeførere og racer. DPK´s kontaktperson på Sjælland har på min foranledning deltaget som medarrangør af Nyjægermatch Øst. Lignende ideer indgår nu i de markedsføringstiltag, der pt. drøftes i FJD Fælles.

Årbøger i fælles regi

På bl.a. tidligere formand for DBK Poul Vestervangs foranledning og initiativ undersøgte man for ca. 8 år siden om der var stemning for udgivelse af en fælles årbog. På daværende tidspunkt var der ikke en årbog i DBK. Forslaget blev bragt til høring på de respektive specialklubbers generalforsamlinger. Forslaget vandt ikke gehør i flere klubber med egen årbog, og ideen blev opgivet.

Generelt om samarbejde

På Sjælland deltager der jævnligt medlemmer fra de andre specialklubber i aktivitetsudvalgets arrangementer – især lydighedstræning og apporteringstræning. Det er min fornemmelse, at DBK-folk over hele landet altid er parat til at åbne døren for folk med andre racer.

Jeg kan på ingen måde komme i tanke om forslag til aktiviteter og tiltag, hvor DBK eller undertegnede har bremset et samarbejde. Det har nok været min opfattelse, at DBK på mange måder har været bannerførere. Hvis DBK har været en bremse, håber jeg, at det bringes frem, så den nye bestyrelse kan sikre, at klubben drøfter dette og om nødvendigt ændrer adfærd !

Det formelle samarbejde

Det formelle samarbejde har omdrejningspunkt i FJD-regi og faktisk også i Derbyudvalgs-regi. Sidstnævnte er en ”selvstændig fond”, hvor de enkelte specialklubber udpeger klubbens repræsentant i bestyrelsen. Derbyudvalget har kun én opgave, hvilket er at arrangere det årlige Derby ud fra vedtægter og egne prøveregler.

I 2009 skulle FJD forholde sig til valg af ny formand, og der var åbenbart nogen turbulens med at finde en sådan. Poul Vestervang blev af flere kontinentale klubber nævnt som formandskandidat i FJD. Også den gang blev DBK forsøgt kørt ud på et sidespor og ignoreret. Der blev af de øvrige engelske klubber fremsendt forslag til nye FJD-vedtægter uden om DBK. Turbulensen (igen) blandt engelske folk i det jyske gjorde, at Poul i samråd med bestyrelsen trådte ud af FJD, og undertegnede blev sat ind.

Der blev afholdt et fællesmøde for alle engelske klubber, hvor dagsordenen handlede om samarbejde og nye vedtægter i FJD. Endelig blev det dengang fremført, at AD ville blive formand for FJD med stemmer fra enkelte kontinentale klubber. Dermed ville man sikre, at den frygtede kontinentale ”labradorisering” af den engelske hund ville blive bremset!

De nye vedtægter for FJD blev forhandlet på plads i foråret 2010. Der afholdes gruppemøder og fællesmøder. FJD er formelt set kun forpligtet til at mødes en gang om året i fællesregi. Ideen med gruppemøderne er, at man her kan drøfte særlige specifikke forhold for gruppen.

DBK´s bestyrelse udtrykte officielt bekymring for de nye vedtægter, og ideen med kun at mødes én gang om året virker nærmest pligtagtigt. I 2012 har behovet alligevel været at mødes 3 gange – det officielle møde i maj, markedsføringstemadag i august og ekstra møde i november.

I forhold til forslag vedrørende udstilling og FMR er der særlige bestemmelser for gruppemøderne og fælles møderne. Dette er helt centralt i forhold til FJD´s ageren i relation til udstillingsregler og det at være fælles om FMR og deltagelsen i DJU.Der er især 2 paragraffer (4. stk. e og 9), som omhandler proceduren for dette:

4. Ved afstemning om:

e) Ved udkast til ændring af prøve- og udstillingsregler stemmer henholdsvis den kontinentale og den engelske gruppe i FJD, hver for sig. Gruppernes indstillinger meddelelses sekretæren, der orienterer bestyrelsen.

For punkterne a – e stemmes der, hvis enighed ikke opnås, efter 1 stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer, efter medlemsopgørelse pr. 31/12 kalenderåret før. Ved alle øvrige afstemninger har hvert fremmødt bestyrelsesmedlem /specialklubrepræsentant én stemme

9. A. FJD’s kontinentale specialklubber (den kontinentale gruppe) bestemmer suverænt anliggender, der særligt omhandler de kontinentale racer samt afholder det antal møder, der findes fornødent. Møderne refereres med dagsorden til FJDs sekretær, der sender dagsorden og referat til orientering til de engelske specialklubber.

B. FJD’s engelske specialklubber (den engelske gruppe) bestemmer suverænt anliggender, der særligt omhandler de engelske racer samt afholder det antal møder, der findes fornødent. Møderne refereres med dagsorden til FJDs sekretær, der sender dagsorden og referat til orientering til de kontinentale specialklubber.

Begge grupper er berettiget til at rette henvendelser og indstillinger til organisationer som f.eks. DJU, DKK, DJ m. fl. under udøvelse af gensidig orienteringspligt – se dog 1 C. (ej medtaget)
Ovenstående omtalte referater arkiveres hos FJD’s sekretær.

C. Enhver beslutning, truffet af henholdsvis den kontinentale eller engelske gruppe, der har konsekvenser/interesse for hele fællesskabet, skal indbringes for FJDs bestyrelse til endelig afgørelse.

Efter min personlige mening skal paragraf 9. stk. c være garant for, at man til stadighed sikrer en solid fælles base for jagthundearbejdet i FJD-regi. Grænserne for dette er selvfølgelig flydende, og kan altid udfordres.

Så er der stemmeafgivelse omtalt i paragraf 4. Igen sund fornuft. Hvis jeg (DBK) fx stemmes ned med tallene 4 imod 1, lyder det selvfølgeligt voldsomt. I forhold til betydningen kan 4-1 også hedde 8-7 (eller7-7) – har ikke de seneste stemmetal. Et bedre eksempel er den kontinentale lejr, hvor de små fx ikke bare kan bestemme over de store. Her kunne stemmetallet være 5 imod 3, hvor de 3 bestod af Danmarks 3 største klubber (DRK, DKHK og DMK). Bemærk, at stemmereglen er målrettet de kvalitative regler/retningslinjer, der danner basis for avl.

Husk i øvrigt, at Danmarks Jægerforbund (3 rep. i DJU) og DKK (2 rep. i DJU) også har meninger og medindflydelse. FJD har 2 medlemmer i DJU.

I FJD-sammenhæng er der således tale om en anden form for samarbejde klubberne imellem – internt på gruppe og i fælles regi.

De enkelte repræsentanter i FJD har måske forskellige mandater fra deres klubber. Den enkelte formand/repræsentant må løbende afgøre, hvad personen mener, man kan tage stilling til, og stå til regnskab for over for bestyrelse og generalforsamling.

Det er nok her, at det hele halter, da formændene/repræsentanterne har forskellige indfaldsvinkler til at løfte deres opgave i FJD i forhold til eget mandat.

Personligt har jeg ingen problemer med at tage beslutninger, men i forhold til regelændringer og ændringer i sportens og fællesskabets grundelementer, er jeg utrolig varsom og tilbageholdende. Ting skal tage den tid, som det kræver, også selv om Fælles Markprøve Regler (FMR) fx er knap så historiske som reglementet for afvikling af fodboldkampe over hele verden. Og, fodboldregler ændres ikke ”over night” efter enkelte vilkårlige formænds tilfældige input/forslag. Et hvert forslag med udgangspunkt i kvalitative bestemmelser bør nøje drøftes, og såfremt bestemmelserne har et fælles udgangspunkt, kræver det også en fælles drøftelse. Her er vi tilbage til vedtægtens § 9.

DBK er ikke bedre end de andre, fordi DBK har 7 stemmer i forhold til fx DISK´s 1 stemme (?). Det forpligter at være stor. Derfor er det især vigtigt, at forslag til væsentlige ændringer kommer ud i en fornuftig høringsrunde blandt organisationerne og specialklubbernes medlemmer, inden FJD fx tager beslutning om at fremsende forslag til DJU. Omvendt er de andre ikke vigtigere end DBK, bare fordi de tæller 4 ud af 5 personer. Der skal udvises respekt, i forhold til både de små og de store.

DBK er på alle måder ligeværdigt medlem i alle sammenhænge – husk det !

Jeg noterede tidligere, at tonen (november/december 2010) skærpes formændene imellem, og jeg skal blot notere, at det vedrørte personsager i FJD- og DJU-regi, hvor aftaler indgået på det første gruppemøde efterfølgende ignoreres af enkelte formænd. DBK´s bestyrelse er holdt orienteret om disse forhold. Jeg skal blankt erkende, at jeg begik årets dumhed, da jeg efter en ufrugtbar telefonsamtale af pædagogiske årsager fremsendte et udkast til et brev til en formand, hvor jeg i meget skarpe vendinger kommenterede tillidsbruddet m.m. I stedet for at reflektere over mine to henvendelser, og indledningsvis klare den mand til mand, måtte jeg konstatere, at UDKASTET blev videresendt til gud og hver mand. Yderst lærerigt, og en sådan ”fejl” bliver aldrig gentaget.

Jeg skal som afslutning på dette afsnit pointere, at det indledningsvis ikke handler om, hvad man som person mener om fremsendte forslag, men at det handler om, at forslagene skal behandles på en ordentlig og sober måde inden man tager beslutning om at sende dem til fx DJU! Det må være i alles interesse

Opsummering af særlige forslag – officielt behandlet i FJD Engelske

Se eventuelt referater i Jagthunden eller på FJD´s hjemmeside.

Ekstra efterårsvinderklasser

Forslag om iværksættelse af sådanne prøver fremkom i FJD-engelskes regi via e-mail fra AD i forsommeren 2010 ca. 1 måned efter et DJU møde og 14 dage efter et FJD-møde. Som ny kontaktperson og for at udvise god vilje tiltrådte jeg, at forslaget blev sendt til DJU, som iværksatte en forsøgsperiode. Bestyrelsen i DBK drøftede efterfølgende konceptet i efteråret 2010, og fremkom i den forbindelse med enkelte betænkeligheder i forhold til disse prøver. Dette har klubbens bestyrelse via bestyrelsesreferat og beretning redegjort for over for medlemmerne.

Konceptet har været belyst i Jaghunden ved flere gode og konstruktive indlæg. Konceptet skulle være evalueret i 2012, men DJU har på AD´s personlige foranledning i DJU-regi (uden om klubberne i fjd-regi) valgt at udvide forsøgsperioden med yderligere 2 år. Derfor blev den aftalte og annoncerede evaluering/høring på DBK´s generalforsamling i 2012 aflyst. Enkelte meget prøve-aktive medlemmer har på DBK´s generalforsamling i 2011 (og 2012 ?) tilkendegivet, at de synes, at det er et udmærket tilbud til de prøve-aktive. Sagen er ikke blevet yderligere behandlet i DBK.

Jeg deltog som hundefører på den sjællandske prøve i 2011 og havde givet tilsagn om at være dommer på prøven i 2012. Sidstnævnte blev aflyst på grund af for ringe tilmelding.

Fremtidens Derby – forår eller efterår

Derbyet fik af DJU tilladelse til at flytte fra efterår til forår i en tre-årig forsøgsperiode. Tidspunktet har man evalueret i 2012, og sagen blev behandlet på generalforsamlingen i 2012, hvor bestyrelsens indstilling var, at DBK overlod fastlæggelse af dato (forår eller efterår) til de øvrige klubber, som har et mere kulturelt og traditionelt forhold til derbyet. Når sagen har interesse for FJD og DJU skyldes det, at der i DJU fastlægges en prøvekalender, som alle interessenter forventes at respektere – inkl. Derbyudvalget. Yderligere information findes på Derbyudvalgets hjemmeside.

Oprettelse af en engelsk markprøvefond i Derby-regi m.m.

Et sådan forslag var i samme moment med årstiden for afvikling af derbyet sendt til høring blandt klubberne, og blev endelig drøftet på et særligt fællesmøde i foråret 2012. Bestyrelsen sendte, som aftalt mellem klubberne, forslaget til høring på klubbens generalforsamling. Generalforsamlingen henstillede til, at en sådan ide blev placeret i FJD Fælles. Hvor vidt de andre klubber har haft forslaget til høring vides ikke.

På fællesmødet mellem derbyudvalget og bestyrelsesmedlemmer fra de engelske klubber blev det hurtigt konstateret, at der var generel enighed blandt de fremmødte om, at sådanne opgaver skulle placeres i fælles regi ! FJD har i 2012 gjort tiltag til, at der etableres en form for intern fond på dette område.

Yderligere information kan findes på Derbyudvalgets hjemmeside.

Dommere til DM i 2011

I forbindelse med indstillingen i 2010 af dommere til DM i 2011, blev den engelske gruppes fortrolige indstilling i forsommeren 2010 underkendt af Dommerudvalget/DJU, idet de foreslåede dommere ikke efterlevede DJU´s kriterier for at dømme DM. Gruppens deltagere havde ikke kendskab til disse kriterier.

Straks blev det foreslået, at FJD engelske bare kunne søge om dispensation for alle de foreslåede dommere. Jeg meddelte, at jeg ikke kunne medvirke til en generel dispensationsansøgning, da jeg var og fortsat er af den opfattelse, at det i respekt for ”systemet” og især dommerstanden burde være muligt i fortrolighed at fremkomme med nye forslag til kandidater, der opfyldte DJU´s kriterier. Dette synspunkt vandt på ingen måde gehør.

Problemstillingen har medført, at Dommerudvalget har påbegyndt udarbejdelse af en form for pointsystem til inspiration for specialklubberne, FJD, DJ og DKK. En ny ”fodfejl” fra de kontinentales side i 2011 vedrørende indstilling af dommere til 2012 har også medført, at personer i DJU faktisk drøfter, om FJD er kompetent nok til at fremkomme med forslag til personer til at bestride dette vigtige hverv!

Sagen har ad flere gange optrådt i DJU-referater og ved læserindlæg i Jagthunden.

Nyt udstillingsreglement 1. januar 2011- fortolkning

FJD´s formand Henrik Raa har på FJD Fælles vegne igennem lang tid været i dialog med forskellige instanser i Dansk Kennel Klub, ligesom DJU har været i kontakt med DKK´s formand, for at få en form for oversættelse af de ”nye” præmieringsgrader. Det skyldes, at præmiegraderne har betydning for championater m.m.. Der mangler fortsat en endelig officiel tiltrådt fortolkning, som kan have betydning for de enkelte parters interne retningslinjer for bl.a. avl samt andre forhold.

Jeg har på FJD-mødet i maj 2012 igen efterlyst en status fra formanden, således at sagen kan lukkes officielt. Enkelte klubber – både engelske og kontinentale - har nu tilkendegivet, at de ikke ønsker at forfølge sagen yderligere.

Når denne sag skaber irritation, skyldes det, at enkelte formænd/klubber gerne ser, at en gammeldaws 2. præmie på udstilling kan give et jagtchampionat, hvorfor man gerne ignorerer, at DKK´s formand over for DJU har meldt ud, at kun excellent kan opfattes som en traditionel 1. præmie. Hvorfor ikke bare stille forslag om, at Very Good fra og med 1/1 2011 kan tælle til et jagtchampionat? Så er der ren røv at trutte i !

I DBK-regi er det aftalt, at hanhunde med Very Good (1/1 2011 > ) kan godkendes til hanhundelisten, så længe betydningen ikke er afklaret i DJU-regi. Der er dog en forventning om, at de nuværende interne retningslinjer for avl drøftes i jubilæumsåret og måske ændres ?

Sagen er omtalt i enkelte FJD-referater.

Fremtiden

Personligt har jeg intet problem med at trække mig tilbage fra FJD, men der skal være en konstruktiv anledning. Bestyrelserne kan fx drøfte, om ikke man skulle have et nyt ungt team ind. Anledningen til at samle et nyt team kan jo være, at formanden for FJD har meldt ud, at AD her til maj trækker sig som næstformand. Det vil sige formand for den engelske gruppe. Stiller alle med et nyt team, undgås nye tåbelige konflikter, og måske kan alle engelske klubber være til gavn for hinanden.

Men inden en ny god kemi er etableret, må det formodes, at klubbernes repræsentanter evner at køre efter de formelle spilleregler, at forslag fremsendes i god tid, gerne med klare motiveringer, og at alle respekterer, at ting tager tid !

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at disse episoder slider voldsomt på en selv, og det tager desværre også ressourcer fra klubarbejdet i forhold til hele bestyrelsen. Jeg har pt. gjort op med mig selv, at jeg mentalt vil forsøge udelukkende at koncentrere mig om klubbens kommende aktiviteter, herunder især jubilæet, hvor gode folk og jeg er i gang med at forsøge at få skitsen endelig på plads, så alle bretonfolk i det ganske land kan byde ind på at medvirke til at få et kanonarrangement op at stå.

Håber at 2013 bliver et godt år.

Hillerød, den 14. januar 2013

Søren Stenhøj

se endvidere bilag

Bilag

E-mail af 11. september 2012

Denne e-mail er sendt til udvalgte repræsentanter for enkelte specialklubber og deres bestyrelse, repræsentanter for Danmarks Jægerforbund og andre interessenter

Kandidat til Dansk Kennel Klubs bestyrelse – stillere efterlyses

Som de fleste efterhånden er bekendt med, så har Finn Møller Jørgensen meldt ud, at han ikke stiller op til bestyrelsen i DKK ved næste valg. Det skal bemærkes, at Finn er blevet valgt med base i FJD.

Undertegnede har tidligere meldt ud, at jeg gerne stiller op, idet jeg mener, at jeg kan medvirke i en mere positiv og professionel udviklingsproces i DKK, end vi har oplevet i de sidste par år. Dette uanset de gode takter vi har set i år.

Annonceringen af mit eventuelle kandidatur har ikke medført udelt begejstring i FJD´s engelske lejr, hvilket må tilskrives min og DBK´s kritik af forskellige sager, og måske DBK´s fokusering på JAGTHUNDEN og JÆGEREN frem for konkurrencesport, som kan medvirke til at isolere de stående hunderacer mere og mere. I DBK ser vi fortsat en stor fremtid i Danmark for den stående jagthund.

Jeg skal tillade mig at konstatere, at der generelt er respekt for mine synspunkter og håndtering af sager i FJD såvel som andre steder. Sager skal behandles i åbenhed til gavn for racerne og specialklubberne.

Mit eventuelle kandidatur er båret af et ønske om at skabe synlighed og troværdighed om arbejdet med racehunde under DKK, herunder især vilkårene for de stående jagthunderacer med fokus på entydige kvalitetsmål. Her har DKK og vores repræsentanter ikke været skarpe nok de sidste mange år. Sidstnævntes indsats må også tilskrives manglende samarbejde med FJD´s tillidsvalgte og måske manglende interesse fra samme. Jeg tror, at man helt har glemt at snakke rigtig sammen de sidste mange år.

De stående jagthunderacer bør være markante meningsdannere, især da hele stambogførings-debatten har vist, at netop gruppe 7 har mest styr på egne racer med tilhørende dokumentation for gener og kvalitet. Samarbejdet kan kun styrkes ved at snakke sammen med udgangspunkt i en afstemt dagsorden..

For nuværende er der ikke spillet navne på banen fra den engelske lejr i FJD. Dette har DBK og jeg i respekt for samarbejdet efterlyst tidligere. Derby-udvalgets formand har desværre takket nej. Derfor har jeg genoplivet mit kandidatur, men ser gerne, at jeg har fornuftige stillere bag mig, hvilket er baggrunden for denne henvendelse.

Jeg vil tillade mig at rette telefonisk henvendelse til enkelte modtagerne af denne e-mail sidst i september måned, hvorefter jeg vil overveje mit endelige kandidatur. Jeg modtager selvfølgelig gerne respons fra alle modtagere. Jeg tåler gerne et nederlag, men gider ikke dødssejlere. Derfor vil et kandidatur helt naturligt afhænge af fornuftige respekterede stillere.

Min interesse for at medvirke til at skabe en fornuftig udviklingsproces i DKK er ikke en hemmelighed, men jeg vil anmode om, at denne henvendelse behandles i respekt for mine gode intentioner for de stående hunderacer.

Med venlig hilsen

Søren Stenhøj
2025 7430